Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Sài Gòn

Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Sài Gòn hoạt động theo Điều lệ Công ty đã được Hội đồng Thành viên thông qua và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty là Hội đồng Thành viên Hội đồng thành viên cử và bổ nhiệm Ban Giám đốc để quản trị và lãnh đạo, điều hành Công ty.

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thành viên về Điều hành hoạt động của Công ty là Tổng Giám đốc

Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Sài Gòn được thể hiện như sơ đồ sau:

so-do-to-chuc-sgred

KHÁCH HÀNG